შემოგვიერთდით Facebook-ზე

RIVG-ს კვლევები

კვლევის ანგარიში - ქალთა გენდერ-სპეციფიკური საჭიროებები საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშვნისას
კვლევა საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ხელმისაწვდომობა
ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში
კვლევა - არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სასამრთლის პროცესში.
Study-Rights of Juvenile Defendants in Criminal Proceedings.ENG
განრიდება მედიაციის პროგრამის კვლევა
A Study on Diversion Mediation
პენიტენციური დაწესებულებიდან მსჯავრდებულთა გათავისულფებისათვის მომზადების პროცესი
Preparation of Convicts for Release from Penitentiary Facilities
საყოფაცხოვრებო პირობები პენიტენციურ სისტემაში
სამედიცინო მომსახურეობა პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა
პენიტენციური სისტემის პერსონალი, სამაგიდე კვლევა
პატიმრების კონტაქტი გარე სამყაროსთან, სამაგიდე კვლევა
მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია და რისკების შეფასება პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა
დისციპლინური საქმისწარმოება პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა
გასაჩივრების მექანიზმი პენიტენციურ სისტემაში, სამაგიდე კვლევა
მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო-სარებილიტაციო პროცესი პენიტენციური სისტემაში, სამაგიდე კვლევ
The complaints mechanism in penitentiary system, main findings
Prison staff, desk reaserch, main findings
living condition is prisons, desk reaserch, main findings
Healthcare in the penitentiary system, desk research, main findings
Educational and Rehabilitational process in the prisons, desk reaserch, main findings
Disciplinary proceedings in the penitentiary system,  desk reaserch, main findings
Contact of prisoners with outside world,  desk reaserch, main findings
Claisfication of convicted prisoners,risk assessment, desk reaserch. main findings
24.01.2018